Adatkezelési tájékoztató

A Qualysoft elkötelezett, hogy ügyfelei adatkezeléshez kapcsolódó jogait maradéktalanul tiszteletben tartsa. A Szolgáltató működése során a jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelési tevékenységeket végzi, melyre tekintettel fontosnak tartja, hogy bemutassa az érintetteknek a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőit, körülményeit.

A jelen tájékoztatóban alkalmazott kifejezések a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (a továbbiakban: GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Info tv.) meghatározott fogalmak szerint értelmezendők.

I. Az érintettek jogai és érvényesítésük feltételei

1. Ki kezeli az Ön személyes adatait?

A személyes adatait (a továbbiakban: Szolgáltató) mint adatkezelő, illetve nevében és utasításainak megfelelően az általa igénybe vett adatfeldolgozók kezelik.

Az adatkezelő megnevezése: Qualysoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-044536, adószám: 12587300-2-43, székhely: Rétköz u. 5., BudaWest Irodaház, III. emelet. 1118 Budapest)

Kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségei:

képviseli: Fehérvári Tamás

E-mail cím: tamas.fehervari@qualysoft.com

2. Milyen elveket tart fontosnak a Szolgáltató a személyes adatai kezelése során?

A Szolgáltató az adatkezelési tevékenységei során tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, amelynek során személyes adatait a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével kezeli. Erre tekintettel garantálja az általános adatvédelmi rendeletben, továbbá az Info tv-ben, valamint a konkrét adatkezeléseket érintő ágazati jogszabályokban foglaltak érvényre juttatását.

A szolgáltatás biztosításának érdekében csak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, az egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatok kezelésére kerül sor a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig és a megadott személyes adatok biztonsága a lehetséges és szükséges technikai és szervezési intézkedéssel részesül védelemben, különösen a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítása érdekében. Az Ön által megadott személyes adatoknak azzal megegyező tartalommal történő pontos adatkezeléséért a személyes adatoknak a megadását követően a Szolgáltató felel.

3. Az érintettek kategóriái

A jelen adatkezelési tevékenység során érintettek az alábbiakban meghatározott szolgáltatásokat igénybevevő személyek.

4. Kinek kerülnek továbbításra a személyes adatok?

A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatok közlése, az azokba való betekintés, valamint továbbításuk céljából jogszabály felhatalmazása alapján megkeresheti hatóság (különösen szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, más közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) vagy más adatkezelő. Amennyiben a megkereső szerv a kérelmében pontosan megjelöli a kért adatok körét, a kérelem célját és jogalapját és a megkeresés teljesítése jogszabályba nem ütközik, a megkeresés céljának megvalósításához feltétlenül szükséges személyes adatok rendelkezésre bocsátásra kerülnek.

A fenti eseteken kívül és az Ön hozzájárulása nélkül a személyes adatok nem kerülnek továbbításra más adatkezelő részére.

Az adatkezelés jogalapjai

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulása alapján került sor, a Szolgáltató a felvett adatokat - törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) a saját, illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll,

további külön hozzájárulás nélkül, illetve az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

5. Milyen jogai vannak a Szolgáltató által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Az érintettet a GDPR rendelet szerint az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg; az erre nyitva álló teljesítési határidő a kérelem, kérés beérkezést követő legfeljebb egy hónap:

6. Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak a Szolgáltató által kezelt személyes adataival összefüggésben?

I. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult arra, hogy amennyiben az érintett szerint az Adatkezelő szolgáltató vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság).

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1530 Budapest, Pf.:5.

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel.: 06 1/391-1400

Fax: 06 1/391-1410

II. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog.

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog − sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogainak megsértették. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti el.

II. Az adatkezelés egyes esetei

1. Jelentkezés szakmai képzésekre, szakmai anyagok továbbításával összefüggő tájékoztatás

Adatkezelés célja

Az Érintettek adatainak kezelése webinarra, rendezvényre történő jelentkezés, és kapcsolódó szakmai anyagok kiküldése céljából.

Adatkezelés időtartama

A regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

Adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes hozzájárulása az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján.

Kezelt adatok köre

Az érintettek neve, email címe, IP címe, illetve amennyiben külön meg kívánja adni, telefonszáma valamint a rendezvényen való részvételhez szükséges egyéb speciális adat.

2. Kapcsolatfelvétellel és Marketing célú megkeresésekkel összefüggő tájékoztató

Adatkezelés célja

A Qualysoft szolgáltatásaihoz kapcsolódó információ és marketing célú megkeresések, így marketing kampányokról történő tájékoztatás és azokban történő részvétel.

Adatkezelés időtartama

A hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

Adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes hozzájárulása Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja) és a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján.

Kezelt adatok köre

Az érintettek neve, email címe, IP címe, illetve amennyiben külön meg kívánja adni, telefonszáma.

Tájékoztatjuk, hogy a Google Analytics külső szervere segíti ezen regisztrációs honlapok látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

 

3. Meghírdetett álláslehetőségre, pozícióra történő jelentkezés és ezekkel összefüggő tájékoztatás

Adatkezelés célja

Az Érintettek adatainak kezelése honlapon vagy állásportálon meghírdetett pozícióra történő jelentkezéssel kapcsolatban.

Adatkezelés időtartama

A megpályázott pozíció nyitott státuszáig vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig) de maximum 2 naptári évig amennyiben további pozíciók betöltésére is alkalmas lehet a jelentkező.

Adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes hozzájárulása az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján.

Kezelt adatok köre

Az érintettek neve, email címe, IP címe, illetve amennyiben külön meg kívánja adni, telefonszáma valamint a pozíció betöltéséhez szükséges egyéb speciális adat.

 

III. A http:// www.qualysoft.com/ honlap cookie-k (sütik) használatával kapcsolatos tájékoztatója:

 

https://qualysoft.com/hu/Cookie-iranyelvek